Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden 

Catering met Passie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 51445581. 

Offerte 

De eerste offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen. Na deze afgesproken periode vervalt de offerte en eventuele opties.

Wijzigingen 

Wijziging aantal personen: het door u opgegeven aantal personen kan tot 14 dagen voor aanvang van het evenement kosteloos worden verminderd indien de totale wijziging niet meer dan 10% afwijkt van het oorspronkelijk aantal zoals vermeld in de overeenkomst.

Verhogingen van het aantal personen kunnen tot 7 dagen voor aanvang van het evenement worden doorgegeven aan Catering met Passie. Wijzigingen kunnen alleen schriftelijk of per mail worden doorgegeven.
Op bijstelling tot 4 dagen voor het evenement kunnen geen garanties worden afgegeven.

Locatie reserveringen 

Bij de huur van locaties door Catering met Passie namens derden zijn de algemene voorwaarden en condities van de betreffende locatie eveneens van toepassing. 

Dieet/Allergie 

Dieetwensen en allergieën dienen een week voor aanvang van het evenement te worden doorgegeven. 

Betalingscondities 

Bij opdrachten met een omzetbedrag lager dan € 50.000,- ontvangt u een voorschotnota ten bedrage van 10% van het begrote bedrag vermeerderd met de BTW. Dit voorschot dient binnen 10 werkdagen na verzending van de factuur te zijn voldaan. Voorschotnota van 70% van het begrote bedrag vermeerderd met de BTW. Dit voorschot dient 7 dagen voor aanvang van het evenement te zijn voldaan. De laatste 20% van het begrote bedrag en de eindafrekening worden na afloop van het evenement gefactureerd en dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. 

Bij opdrachten met een omzetbedrag hoger dan €50.000,- ontvangt u een voorschotnota ten bedrage van 15% van het begrote bedrag vermeerderd met de BTW. Dit voorschot dient binnen 10 werkdagen na ondertekening van de offerte te zijn voldaan. 21 dagen voor aanvang van het evenement ontvangt u een tweede voorschotnota van 75% van het begrote bedrag. Dit voorschot dient 7 dagen voor aanvang van het evenement te zijn voldaan. De laatste 10% van het begrote bedrag en de eindafrekening worden na afloop van het evenement gefactureerd en dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Indien de voorschotnota’s niet binnen de gestelde termijn worden voldaan, behoudt Catering met Passie het recht om het evenement te annuleren. Eventuele kosten zullen op de opdrachtgever worden verhaald. 

Artiestengages worden direct na boeking gefactureerd en dienen per omgaande betaald te worden. 

Het bankrekeningnummer waarop u uw betalingen kunt verrichten is: 

Rekeningnummer: 1591.02.804 ten name van Catering met Passie te Barneveld. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om bij uw betaling het factuurnummer te vermelden. 

Meerwerk 

Mocht er tussen het moment van ondertekenen van de orderbevestiging en de evenementdatum meerwerk ontstaan, dan zullen wij hier steeds een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever vragen. De extra kosten worden in dat geval gelijktijdig met de eindnota gefactureerd. 

Annulering 

Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor de annulering van deze reservering het volgende: 

– Bij annulering meer dan 4 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende overeenkomst de eerste dienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoeding te betalen aan Catering met Passie. 

– Bij annulering meer dan 3 maanden voor het bedoeld tijdstip is de klant gehouden 25% van de reserveringswaarde (incl. BTW) aan Catering met Passie te betalen. 

– Bij annulering meer dan 2 maanden voor het bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde (incl. BTW) aan Catering met Passie te betalen. 

– Bij annulering meer dan 1 maanden voor het bedoeld tijdstip is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde (incl. BTW) aan Catering met Passie te betalen. 

– Bij annulering meer dan 14 dagen voor het bedoeld tijdstip is de klant gehouden 75% van de reserveringswaarde (incl. BTW) aan Catering met Passie te betalen. 

– Bij annulering meer dan 7 dagen voor het bedoeld tijdstip is de klant gehouden 90% van de reserveringswaarde (incl. BTW) aan Catering met Passie te betalen. 

– Bij annulering 7 dagen of minder voor het bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Catering met Passie te betalen. 

Reclames 

Eventuele reclames dienen schriftelijk binnen 4 werkdagen na het evenement te zijn ingediend. 

Overmacht 

Indien aantoonbaar sprake is van overmacht kan Catering met Passie na kennisgeving aan de klant haar uitvoering geheel of gedeeltelijk annuleren. In ieder geval gelden als situatie van overmacht: 

– Overheidsbepalingen en –verzoeken die dienen te worden nageleefd 

– Onlusten 

– Stakingen 

– Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen 

– Het uitvallen van de installaties welke noodzakelijk zijn voor een degelijke uitvoering van onze diensten 

– Brand 

– Ongevallen 

Hygiëne 

Het culinaire product van Catering met Passie wordt volgens hoge hygiënische standaarden, zoals gesteld in het HACCP kwaliteitssysteem (Hazard Analyses Critical Control Point) uitgevoerd. 

Aansprakelijkheid Catering met Passie is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Catering met Passie terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en Catering met Passie nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade. 

Vergunningen Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Catering met Passie blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt. 

BUMA 

De opdrachtgever dient, als eindgebruiker, de verschuldigde muziekrechten over het evenement rechtstreeks aan BUMA te betalen. De verantwoordelijkheid en het risico van de betaling van deze rechten liggen volledig bij de opdrachtgever, tevens eindgebruiker. Afdeling Events zal deze kosten dus niet meenemen in de facturering. 

Algemeen 

Wanneer door Catering met Passie ter beschikking gesteld of gehuurde goederen worden vermist, beschadigd raken of breken, dient de klant het bedrag van de vervangingswaarde te voldoen aan Catering met Passie, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van Catering met Passie en/of haar leveranciers. 

Op alle door ons aangegane overeenkomsten en geleverde diensten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van catering, recepties, evenementen exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke. 

© 2022 Catering met Passie. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten tot uitvoering van ideeën, scenario’s en sfeerverhalen zijn exclusief  voorbehouden aan Catering met Passie en er mag niets plaatsvinden zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming.